POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informacja o Administratorze:

Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest fundacja Wspieramy Marzenia. siedzibą we Katowicach, ul. Kolista 25 / 203, 40-486 Katowice, zarejestrowana pod numerem KRS 0000634101, Z Administratorem można się kontaktować:

 • pisemnie, na adres: Kolista 25 / 203, 40-486 Katowice

 • za pomocą poczty elektronicznej, na adres: rodo@wspieramymarzenia.pl

Jakie są cele oraz podstawy prawne przetwarzania Pani / Pana danych osobowych i przez jaki okres będą przetwarzane?

W zależności od sposobu korzystania ze strony, jej funkcjonalności, zakresu wyrażonych zgód i zdarzeń związanych ze współpracą, dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane w następujących celach:

Cel

Podstawa prawna

Okres przetwarzania

Świadczenie usługi dostępu do serwisów Spółki oraz korzystanie z ich funkcjonalności, w tym m.in. przeglądanie i porównywanie produktów i usług finansowych

Niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Przez okres korzystania z usługi

Wypełnienie formularza kontaktowego m.in. instytucji finansowej na zlecenie Użytkownika, w tym przekazanie danych do innych Partnerów, co do których użytkownik wyraził zainteresowanie 

Dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Do czasu wycofania zgody

Wykonanie czynności w przedmiocie pośrednictwa finansowego na rzecz instytucji finansowych

Na podstawie zawartych umów  z instytucjami finansowymi 

Przez okres wskazany w umowach, zawartych z instytucjami finansowymi

Obsługa zapytania dotyczącego produktu kredytowego złożonego przez użytkownika za pośrednictwem internetowego formularza kontaktowego 

Dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

Do czasu wycofania zgody

Weryfikacji tożsamości za pośrednictwem transakcji płatniczej

Niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Przez okres korzystania z usług

Realizacja promocji Cashback

Dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Do czasu wycofania zgody

Realizacja obowiązków ustawowych wynikających z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości polegających m.in. na konieczności wystawienia rachunku za sprzedaż towarów oraz jego archiwizowanie

Obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 Ustawy o rachunkowości i innych dot. podatków)

5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, licząc od następnego roku w którym miało zdarzenie powodującego powstanie obowiązku

Analizy i prowadzenia statystyk dotyczących aktywności (w tym nagrań rozmów telefonicznych) Użytkowników lub respondentów badań w celu zapewnienia najwyższej jakości obsługi

Prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na analizowaniu aktywności Użytkowników oraz ich preferencji zakupowych w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności

Do skutecznego zgłoszenia sprzeciwu

Analizy aktywności Użytkowników i funkcjonowania serwisu, w tym ich interakcji z usługami oferowanymi za pośrednictwem serwisów Spółki, prowadzenie statystyk, aby wykryć działania niepożądane i potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa

Prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na dążeniu do zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług oraz wykrywania działań na szkodę Administratora lub innych Użytkowników

Do skutecznego zgłoszenia sprzeciwu

Marketing, w tym wysyłka newslettera lub badania satysfakcji na podany wcześniej adres email czy kampanie telemarketingowe oraz badania satysfakcji przeprowadzane za pośrednictwem połączeń telefonicznych

Prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na utrzymywaniu wysokiej jakości obsługi oraz możliwości oferowaniu Użytkownikom naszych usług

Do skutecznego zgłoszenia sprzeciwu

Marketing, w tym wysyłka newslettera, na podany wcześniej adres email czy kampanie telemarketingowe realizowane za pośrednictwem połączeń telefonicznych w oparciu o analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych produktów i usług Administratora

Dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

Do czasu wycofania zgody

Marketing realizowany na zlecenie podmiotów trzecich, w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych produktów i usług pomiotów trzecich

Dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

Do czasu wycofania zgody

Opracowanie i udzielenie odpowiedzi na zapytanie lub inne zgłoszenie skierowane do Administratora

W zależności od celu nawiązania kontaktu będzie to podjęcie czynności zmierzających do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust 1 lit f RODO) polegający na możliwości przekazania odpowiedzi na pytanie lub zgłoszenie

Do zakończenia komunikacji, wymiany korespondencji związanej z zapytaniem lub innym zgłoszeniem skierowanym do Administratora

Obsługa (przyjmowanie, rozpatrywanie, udzielanie odpowiedzi) reklamacji Użytkownika

Dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Przez okres niezbędny do rozpatrzenia reklamacji

Ustalanie i dochodzenia roszczeń lub obrona przed nimi (w tym z wykorzystaniem nagrań rozmów telefonicznych)

Prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami

Do czasu przedawnienia ewentualnych wzajemnych roszczeń, nie dłużej niż 6 lat od zakończenia roku kalendarzowego licząc od następnego roku w którym zaistniało zdarzenie mogące stanowić podstawę roszczeń

Obsługa wniosków uprawnionych organów np. sądów, prokuratur organów ścigania, urzędów które mogą dotyczyć danych Użytkowników lub kontrahentów

Obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami uprawniającymi odpowiedni organ do złożenia wniosku lub żądania)

Przez okres niezbędny do realizacji wniosku

Obsługa wniosków dotyczących realizacji wynikających z RODO praw osób, których dotyczą dane

Obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 15-22 RODO)

Przez okres 5 lat od zrealizowania lub udzielenia odpowiedzi na wniosek

Rekrutacja do badań użyteczności serwisów Spółki serwisu oraz analiza i opracowanie pozyskanych wyników

dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Do czasu wycofania zgody

W związku z aktywnością w serwisie internetowym możemy dokonywać profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych czynników osobowych dotyczących Użytkownika.

Do profilowania wykorzystujemy dane dotyczące np. : historii przeglądanych stron internetowych, historii kontaktów, wypełnionych formularzy kontaktowych, dane o Pani/Pana lokalizacji.

Dokonujemy profilowania, aby lepiej zrozumieć oczekiwania Użytkowników i dostosować wyświetlane treści materiałów komunikacyjnych i promujących towary i usługi  do aktualnych potrzeb, nie wpływając jednak istotnie na decyzje, a tym bardziej nie wywołując skutków prawnych i nie wpływając w inny istotny sposób na Użytkownika.

W pewnych przypadkach, analiza w sposób zautomatyzowany może służyć również tworzeniu, przyznaniu, prezentowaniu i realizacji dedykowanych, w możliwie wysokim stopniu dostosowanych do konkretnego Użytkownika ofert, mogących wpływać na wybory Użytkownika jako konsumenta, np. bardzo korzystna, czasowa, stworzona na bazie bogatej historii zakupów oraz zachowań w serwisie ukierunkowanych na konkretne produkty oferta sprzedaży, do której nie będą mieli dostępu inni Użytkownicy.

Użytkownikowi przysługuje prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Spółki oraz do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji podjętych w ramach profilowania.

Możemy też wykorzystywać Pani / Pana dane w celu nawiązania z Panią / Panem kontaktu telefonicznego poprzez używanie urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących jak i w celu kontaktu mailowego oraz inną drogą elektroniczną.

Jakie dane przetwarzamy?

Informujemy, że możemy przetwarzać następujące kategorie Pana/Pani danych osobowych, niezbędnych do świadczenia usług drogą elektroniczną:

 • dane osobowe podawane przez Użytkownika

  • dane identyfikacyjne: imię, nazwisko, PESEL, seria i numer dokumentu tożsamości, data wydania dokumentu tożsamości, data ważności dokumentu tożsamości, adres zameldowania, adres do korespondencji, telefon stacjonarny, telefon komórkowy, inny telefon kontaktowy, adres e-mail, stan cywilny, obywatelstwo, wiek, płeć, data urodzenia, państwo urodzenia, dodatkowy dokument tożsamości, NIP, REGON, nazwa firmy;

  •  informacje o zakładzie pracy w tym: dane zakładu pracy oraz imię i nazwisko osoby wystawiającej zaświadczenie o dochodach;  

  • dane o dochodach i zobowiązaniach w tym: dane o źródle i wysokości dochodów, dane o zobowiązaniach w bankach, alimentach, kosztach utrzymania gospodarstwa domowego i ilości osób na utrzymaniu, dane o stanie cywilnym i wspólnocie majątkowej;  

  • inne dane podane przez Wnioskodawcę/Pożyczkobiorcę w związku z zawieraniem Umów pożyczki. 

  • dane podane w związku ze złożeniem przez Użytkownika reklamacji; 

 • dodatkowe dane osobowe podawane przez Użytkownika w celu korzystania z usług – m.in. informacje finansowe, w tym o posiadanych produktach bankowych, a także kredytach i zadłużeniu, w tym także o wpisach do biura informacji gospodarczej lub Biura Informacji Kredytowej,

 • dane zbierane w związku z korzystaniem z usług – informacje finansowe, w tym o posiadanych produktach bankowych, a także kredytach i zadłużeniu, w tym także o wpisach do biura informacji gospodarczej lub Biura Informacji Kredytowej,

 • dane zbierane w związku z korzystaniem z usług , w tym związane z korzystaniem z serwisu internetowego, takie jak np. język, rodzaj przeglądarki, rozdzielczość ekranu, system operacyjny, urządzenie, dostawca usług internetowych, adres IP zakończenia sieci, lokalizacja, unikalne ID nadane przez Administratorów,  a także zachowania i zainteresowania użytkowników, dane o profilu zainteresowań użytkowników, w tym dane  dostępne w systemach reklamowych i statystycznych Wirtualnej Polski i naszych Partnerów takich jak  Facebook czy Google.

Pani/Pana dane osobowe mogą pochodzić w szczególności z następujących źródeł:

 • z wypełnionego przez Panią/Pana formularza na jednej z naszych stron internetowych lub na stronie naszego partnera,

 • z rozmowy telefonicznej, korespondencji mailowej lub z innych kanałów komunikacji wykorzystywanych przez Spółkę w celu realizacji usługi,

 • od podmiotów współpracujących z Administratorem, będących kontrahentami Administratora, a także w zakresie, w jakim jest to uzasadnione interesem Administratora.

Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe?

Partner

Cel

Zakres

Google LLC

https://policies.google.com/technologies/partner-sites

https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Przechowywanie informacji na urządzeniu lub dostęp do nich

Pliki cookie, identyfikatory urządzeń lub inne informacje mogą być przechowywane na urządzeniu użytkownika lub udostępniane na nim w celu identyfikacji użytkownika na serwisie meczcharytatywny.pl, również podczas powrotu tego samego użytkownika na Serwisy meczcharytatywny.pl

Wybór podstawowych reklam

Reklamy mogą być wyświetlane w oparciu o oglądaną treść, używaną aplikację, przybliżoną lokalizację lub typ urządzenia na Serwisach meczcharytatywny.pl. Pozwala to lepiej dostosować treść reklamy do odbiorcy, moment jej wyświetlenia oraz format.

Tworzenie profilu spersonalizowanych reklam

Profil może być zbudowany na temat użytkownika i jego zainteresowań w oparciu o Serwisy meczcharytatywny.pl, co pozwala na pokazywanie spersonalizowanych reklam, które będą stanowiły większą wartość dla użytkownika, w porównaniu do reklam wyświetlanych na podstawie ograniczonej liczby danych.

Wybór spersonalizowanych reklam

Spersonalizowane reklamy mogą być wyświetlane użytkownikowi na podstawie jego historii odwiedzin i wykonanych akcji na Serwisach meczcharytatywny.pl

Tworzenie profilu spersonalizowanych treści

Profil może być zbudowany na temat użytkownika i jego zainteresowań w oparciu o Serwisy meczcharytatywny.pl, co pozwala na pokazywanie spersonalizowanych treści, które będą odnosiły się do dotychczasowej historii odwiedzin i zachowań na stronie

Wybór spersonalizowanych treści

Spersonalizowane treści mogą być wyświetlane użytkownikowi na podstawie jego profilu zbudowanego w oparciu o historię odwiedzin i akcji na Serwisach meczcharytatywny.pl

Pomiar wydajności reklam

Można zmierzyć wydajność i efektywność reklam, które użytkownik widzi lub na które reaguje – odbywa się to przy pomocy kodów śledzących na Serwisach meczcharytatywny.pl lub poprzez system reklamowy, który raportuje takie dane (kliknięcia i wyświetlenia reklam) na podstawie swojej sieci reklamowej.

Pomiar wydajności treści

Można zmierzyć wydajność i efektywność treści, które użytkownik widzi lub na które reaguje – odbywa się to przy pomocy kodów śledzących na Serwisach meczcharytatywny.pl lub poprzez system reklamowy, który raportuje takie dane (kliknięcia i wyświetlenia reklam) na podstawie swojej sieci reklamowej.

Stosowanie badań rynkowych w celu generowania opinii odbiorców

Badania rynku mogą być wykorzystywane w celu uzyskania dalszych informacji na temat odbiorców, którzy odwiedzają Serwisy meczcharytatywny.pl i oglądają reklamy. Pozwala to lepiej dopasować stronę do potrzeb użytkowników oraz wyświetlać reklamy zgodne z potrzebami użytkowników.

Opracowywanie i ulepszanie produktów

Dane użytkownika mogą być wykorzystywane do ulepszania istniejących systemów i oprogramowania oraz opracowania nowych produktów. Na podstawie przepływu ruchu oraz jego zachowania na Serwisach meczcharytatywny.pl istnieje możliwość poprawy jakości serwisu pod kątem użytkowników.

Zapewnienie bezpieczeństwa, zapobieganie oszustwom i usuwanie wirusów

Dane użytkownika mogą być wykorzystywane do monitorowania i zapobiegania oszustwom oraz zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego działania systemów reklamowych i procesów raportujących zachowania użytkownika wobec reklam.

Wybór spersonalizowanych treści

Urządzenie użytkownika może odbierać i wysyłać informacje, które umożliwiają przeglądanie reklam i treści oraz reagowanie na nie, co pozwala na zbieranie danych i dostosowywanie działań płatnych i bezpłatnych pod kątem użytkowników.

Dopasowywanie i łączenie źródeł danych offline

Dane ze źródeł danych offline mogą być łączone z aktywnością użytkownika online na Serwisach meczcharytatywny.pl w ramach przypisywania sprzedaży oraz jej wartości oraz w zakresie danych zamieszczonych przez użytkowników w formularzu kontaktowym znajdującym się na Serwisach meczcharytatywny.pl

Łączenie różnych urządzeń

Różne urządzenia mogą być określane jako należące do użytkownika lub jego gospodarstwa domowego w celu otrzymania pełnej ścieżki użytkownika oraz w zakresie danych zamieszczonych przez użytkowników w formularzu kontaktowym znajdującym się na Serwisach meczcharytatywny.pl

Użycie dokładnych danych geolokalizacyjnych

Dokładne dane geolokalizacyjne użytkownika mogą być wykorzystywane na potrzeby analiz danych demograficznych.

Kontaktowanie się z użytkownikami w celu wsparcia przy wyborze oferty produktów finansowych

W zakresie danych zamieszczonych przez użytkowników w formularzu kontaktowym znajdującym się na Serwisach meczcharytatywny.pl

Facebook

https://www.facebook.com/about/privacy/update

Przechowywanie informacji na urządzeniu lub dostęp do nich

Pliki cookie, identyfikatory urządzeń lub inne informacje mogą być przechowywane na urządzeniu użytkownika lub udostępniane na nim w celu identyfikacji użytkownika na Serwisach meczcharytatywny.pl- również podczas powrotu tego samego użytkownika na Serwisy meczcharytatywny.pl

Wybór podstawowych reklam

Reklamy mogą być wyświetlane w oparciu o oglądaną treść, używaną aplikację, przybliżoną lokalizację lub typ urządzenia na Serwisach meczcharytatywny.pl. Pozwala to lepiej dostosować treść reklamy do odbiorcy, moment jej wyświetlenia oraz format.

Tworzenie profilu spersonalizowanych reklam

Profil może być zbudowany na temat użytkownika i jego zainteresowań w oparciu o Serwisy meczcharytatywny.pl, co pozwala na pokazywanie spersonalizowanych reklam, które będą stanowiły większą wartość dla użytkownika, w porównaniu do reklam wyświetlanych na podstawie ograniczonej liczby danych.

Wybór spersonalizowanych reklam

Spersonalizowane reklamy mogą być wyświetlane użytkownikowi na podstawie jego historii odwiedzin i wykonanych akcji na Serwisach meczcharytatywny.pl

Tworzenie profilu spersonalizowanych treści

Profil może być zbudowany na temat użytkownika i jego zainteresowań w oparciu o Serwisy meczcharytatywny.pl, co pozwala na pokazywanie spersonalizowanych treści, które będą odnosiły się do dotychczasowej historii odwiedzin i zachowań na stronie

Wybór spersonalizowanych treści

Spersonalizowane treści mogą być wyświetlane użytkownikowi na podstawie jego profilu.

Pomiar wydajności reklam

Można zmierzyć wydajność i efektywność reklam, które użytkownik widzi lub na które reaguje – odbywa się to przy pomocy kodów śledzących na Serwisach meczcharytatywny.pl lub poprzez system reklamowy, który raportuje takie dane (kliknięcia i wyświetlenia reklam) na podstawie swojej sieci reklamowej.

Pomiar wydajności treści

Można zmierzyć wydajność i efektywność treści, które użytkownik widzi lub na które reaguje – odbywa się to przy pomocy kodów śledzących na Serwisach meczcharytatywny.pl lub poprzez system reklamowy, który raportuje takie dane (kliknięcia i wyświetlenia reklam) na podstawie swojej sieci reklamowej.

Stosowanie badań rynkowych w celu generowania opinii odbiorców

Badania rynku mogą być wykorzystywane w celu uzyskania dalszych informacji na temat odbiorców, którzy odwiedzają Serwisy meczcharytatywny.pl i oglądają reklamy. Pozwala to lepiej dopasować stronę do potrzeb użytkowników oraz wyświetlać reklamy zgodne z potrzebami użytkowników.

Opracowywanie i ulepszanie produktów

Dane użytkownika mogą być wykorzystywane do ulepszania istniejących systemów i oprogramowania oraz opracowania nowych produktów. Na podstawie przepływu ruchu oraz jego zachowania na Serwisach meczcharytatywny.pl istnieje możliwość poprawy jakości serwisu pod kątem użytkowników.

Zapewnienie bezpieczeństwa, zapobieganie oszustwom i usuwanie wirusów

Dane użytkownika mogą być wykorzystywane do monitorowania i zapobiegania oszustwom oraz zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego działania systemów reklamowych i procesów raportujących zachowania użytkownika wobec reklam.

Wybór spersonalizowanych treści

Urządzenie użytkownika może odbierać i wysyłać informacje, które umożliwiają przeglądanie reklam i treści oraz reagowanie na nie, co pozwala na zbieranie danych i dostosowywanie działań płatnych i bezpłatnych pod kątem użytkowników.

Dopasowywanie i łączenie źródeł danych offline

Dane ze źródeł danych offline mogą być łączone z aktywnością użytkownika online na Serwisach meczcharytatywny.pl w ramach przypisywania sprzedaży oraz jej wartości oraz w zakresie danych zamieszczonych przez użytkowników w formularzu kontaktowym znajdującym się na Serwisach meczcharytatywny.pl

Łączenie różnych urządzeń

Różne urządzenia mogą być określane jako należące do użytkownika lub jego gospodarstwa domowego w celu otrzymania pełnej ścieżki użytkownika oraz w zakresie danych zamieszczonych przez użytkowników w formularzu kontaktowym znajdującym się na Serwisach meczcharytatywny.pl

Użycie dokładnych danych geolokalizacyjnych

Dokładne dane geolokalizacyjne użytkownika mogą być wykorzystywane na potrzeby analiz danych demograficznych.

Kontaktowanie się z użytkownikami w celu wsparcia przy wyborze oferty produktów finansowych

W zakresie danych zamieszczonych przez użytkowników w formularzu kontaktowym znajdującym się na Serwisach meczcharytatywny.pl

User.com Sp. z o.o.

https://www.user.com/en/security/privacy-policy

Przechowywanie informacji na urządzeniu lub dostęp do nich

Pliki cookie, identyfikatory urządzeń lub inne informacje mogą być przechowywane na urządzeniu użytkownika lub udostępniane na nim w celu identyfikacji użytkownika na Serwisach meczcharytatywny.pl – również podczas powrotu tego samego użytkownika na Serwisy meczcharytatywny.pl

Tworzenie profilu spersonalizowanych reklam

Profil może być zbudowany na temat użytkownika i jego zainteresowań w oparciu o Serwisy meczcharytatywny.pl, co pozwala na pokazywanie spersonalizowanych reklam, które będą stanowiły większą wartość dla użytkownika, w porównaniu do reklam wyświetlanych na podstawie ograniczonej liczby danych.

Wybór spersonalizowanych reklam

Spersonalizowane reklamy mogą być wyświetlane użytkownikowi na podstawie jego historii odwiedzin i wykonanych akcji na Serwisach meczcharytatywny.pl

Tworzenie profilu spersonalizowanych treści

Profil może być zbudowany na temat użytkownika i jego zainteresowań, co pozwala na pokazywanie spersonalizowanych treści, które będą odnosiły się do dotychczasowej historii odwiedzin i zachowań na stronie

Wybór spersonalizowanych treści

Spersonalizowane treści mogą być wyświetlane użytkownikowi na podstawie jego profilu.

Pomiar wydajności reklam

Można zmierzyć wydajność i efektywność reklam, które użytkownik widzi lub na które reaguje – odbywa się to przy pomocy kodów śledzących na stronie lub poprzez system reklamowy, który raportuje takie dane na podstawie swojej sieci reklamowej.

Pomiar wydajności treści

Można zmierzyć wydajność i efektywność treści, które użytkownik widzi lub na które reaguje przy pomocy kodów śledzących na stronie.

Wybór spersonalizowanych treści

Urządzenie użytkownika może odbierać i wysyłać informacje, które umożliwiają przeglądanie reklam i treści oraz reagowanie na nie, co pozwala na zbieranie danych i dostosowywanie działań płatnych i bezpłatnych pod kątem użytkowników.

Dopasowywanie i łączenie źródeł danych offline

Dane ze źródeł danych offline mogą być łączone z aktywnością użytkownika online na Serwisach meczcharytatywny.pl w ramach przypisywania sprzedaży oraz jej wartości oraz w zakresie danych zamieszczonych przez użytkowników w formularzu kontaktowym znajdującym się na Serwisach meczcharytatywny.pl

Łączenie różnych urządzeń

Różne urządzenia mogą być określane jako należące do użytkownika lub jego gospodarstwa domowego w celu otrzymania pełnej ścieżki użytkownika oraz w zakresie danych zamieszczonych przez użytkowników w formularzu kontaktowym znajdującym się na Serwisach meczcharytatywny.pl

LINK Mobility Poland sp z o.o.
https://www.smsapi.pl/polityka-prywatnosci

Komunikacja SMS 

Narzędzie SMSAPI umożliwia kontakt SMS z użytkownikami, w szczególności poprzez wysyłanie wiadomości handlowych oraz wiadomości związanych ze świadczeniem usługi na podany przez użytkownika numer telefonu.  

apilayer Data Products GmbH

https://www.ideracorp.com/Legal/APILayer/PrivacyStatement

Weryfikacja numeru w HLR  

Home Location Register (Rejestr Abonentów Macierzystych) jest elementem infrastruktury telekomunikacyjnej, używanej w sieciach telefonii komórkowej do przechowywania informacji o abonentach. Usługa ta umożliwia sprawdzenie macierzystej sieci GSM wybranego numeru oraz weryfikację jego poprawności i aktywności. 

Hotjar Ltd.

https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/

Generowanie tzw. Heat maps

Heat Maps przedstawiają w sposób graficzny statystyki dotyczące sposobu korzystania ze strony na podstawie ruchów myszą i kliknięć na na Serwisach Totalmoney i formularzach kontaktowych, znajdujących się na Serwisach Totalmoney. Dzięki temu rozpoznajemy często wykorzystywane funkcje naszej strony i możemy je rozwijać i poprawiać.

Tworzenie statystyk

W celach statystycznych analizowane są informacje dotyczące: systemu operacyjnego, przeglądarki, przychodzących i wychodzących linków, pochodzenia geograficznego, rozdzielczości ekranu, rodzaju wykorzystywanego urządzenia. Informacje te pozostają anonimowe i nie są przekazywane osobom trzecim przez nas ani przez Hotjar.

DoubleClick

https://policies.google.com/privacy?hl=en

Wybór i dostarczanie reklam, tworzenie raportów na temat reklam

Gromadzenie informacji oraz przetwarzanie uprzednio zgromadzonych informacji w celu wyboru i dostarczenia użytkownikowi reklam oraz oceny dostarczania i skuteczności tych reklam. Obejmuje to wykorzystywanie uprzednio zgromadzonych informacji na temat zainteresowań użytkownika w celu wyboru reklam, przetwarzanie danych na temat wyświetlanych reklam, częstotliwości, czasu i miejsca ich wyświetlania, oraz informacji czy użytkownik podjął działania w związku z reklamą, np. klikając na reklamę albo dokonując zakupu. Nie obejmuje to Personalizacji, która obejmuje gromadzenie i przetwarzanie informacji na temat sposobu korzystania przez użytkownika z usługi, aby z czasem dokonać personalizacji reklam lub treści dla użytkownika w innych kontekstach, na przykład w witrynach albo aplikacjach.

Przechowywanie i dostęp do informacji

Przechowywanie informacji albo dostęp do informacji przechowywanych na urządzeniu użytkownika, w tym dostęp do identyfikatorów reklamowych, innych identyfikatorów urządzenia, wykorzystanie plików cookie oraz podobnych technologii.

Personalizacja

Gromadzenie i przetwarzanie informacji na temat sposobu korzystania przez użytkownika z usługi, aby z czasem dokonać personalizacji reklam lub treści dla użytkownika w innych kontekstach, na przykład w innych witrynach albo aplikacjach. Zazwyczaj treści w witrynie lub aplikacji są wykorzystywane do wyciągania wniosków na temat zainteresowań użytkownika, które zapewniają dane na potrzeby doboru reklam lub treści w przyszłości.

Wybór i dostarczanie treści, tworzenie raportów na temat treści

Gromadzenie informacji oraz przetwarzanie uprzednio zgromadzonych informacji w celu wyboru i dostarczenia treści oraz oceny dostarczania i skuteczności tych treści. Obejmuje to wykorzystywanie uprzednio zgromadzonych informacji na temat zainteresowań użytkownika w celu wyboru treści, przetwarzanie danych na temat wyświetlanych treści, częstotliwości, czasu i miejsca ich wyświetlania, oraz informacji czy użytkownik podjął działania w związku z treścią, np. klikając na treść. Nie obejmuje to Personalizacji, która obejmuje gromadzenie i przetwarzanie informacji na temat sposobu korzystania przez użytkownika z usługi, aby z czasem dokonać personalizacji treści lub reklam dla użytkownika w innych kontekstach, na przykład w witrynach albo aplikacjach.

Pomiary

Gromadzenie informacji na temat wykorzystywania treści przez użytkownika oraz przetwarzanie uprzednio zgromadzonych informacji w celu oceny, rozumienia i tworzenia raportów na temat wykorzystywania usługi przez użytkownika. Nie obejmuje to Personalizacji, gromadzenia i przetwarzanie informacji na temat sposobu korzystania przez użytkownika z usługi, aby z czasem dokonać personalizacji treści lub reklam dla użytkownika w innych kontekstach, tj. w ramach usługi, na przykład w witrynach albo aplikacjach.

Dokładne dane dotyczące lokalizacji geograficznej

Gromadzenie i obsługa dokładnych danych dotyczących lokalizacji geograficznej na potrzeby realizacji jednego albo większej liczby celów.

Microsoft Clarity

https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement

Analiza zachowań użytkowników

Microsoft Clarity pozwala na analizowanie zachowań na Serwisie meczcharytatywny.pl i na formularzach znajdujących się na Serwisie meczcharytatywny.pl dzięki usługom, takim jak: heatmapy, nagrywanie ruchów użytkownika na stronie, ścieżki konwersji, ankiety i badania opinii użytkowników. Dzięki temu rozpoznajemy często wykorzystywane funkcje naszej strony i możemy je rozwijać i poprawiać

Tworzenie statystyk

W celach statystycznych analizowane są informacje dotyczące: systemu operacyjnego, przeglądarki, przychodzących i wychodzących linków, pochodzenia geograficznego, rozdzielczości ekranu, rodzaju wykorzystywanego urządzenia. Informacje te pozostają anonimowe i nie są przekazywane osobom trzecim przez nas ani przez Microsoft Clarity

Wirtualna Polska

https://holding.wp.pl/poufnosc

Wybór i dostarczanie reklam, tworzenie raportów na temat reklam

Gromadzenie informacji oraz przetwarzanie uprzednio zgromadzonych informacji w celu wyboru i dostarczenia użytkownikowi reklam oraz oceny dostarczania i skuteczności tych reklam. Obejmuje to wykorzystywanie uprzednio zgromadzonych informacji na temat zainteresowań użytkownika w celu wyboru reklam, przetwarzanie danych na temat wyświetlanych reklam, częstotliwości, czasu i miejsca ich wyświetlania, oraz informacji czy użytkownik podjął działania w związku z reklamą, np. klikając na reklamę albo dokonując zakupu w Serwisach meczcharytatywny.pl. Nie obejmuje to Personalizacji, która obejmuje gromadzenie i przetwarzanie informacji na temat sposobu korzystania przez użytkownika z usługi, aby z czasem dokonać personalizacji reklam lub treści dla użytkownika w innych kontekstach, na przykład w witrynach albo aplikacjach.

Przechowywanie i dostęp do informacji

Przechowywanie informacji albo dostęp do informacji przechowywanych na urządzeniu użytkownika, w tym dostęp do identyfikatorów reklamowych, innych identyfikatorów urządzenia, wykorzystanie plików cookie serwisów meczcharytatywny.pl oraz podobnych technologii.

Personalizacja

Gromadzenie i przetwarzanie informacji na temat sposobu korzystania przez użytkownika z usługi w zakresie Serwisów meczcharytatywny.pl, aby z czasem dokonać personalizacji reklam lub treści dla użytkownika w innych kontekstach, na przykład w innych witrynach albo aplikacjach. Zazwyczaj treści w witrynie lub aplikacji są wykorzystywane do wyciągania wniosków na temat zainteresowań użytkownika, które zapewniają dane na potrzeby doboru reklam lub treści w przyszłości.

Wybór i dostarczanie treści, tworzenie raportów na temat treści

Gromadzenie informacji oraz przetwarzanie uprzednio zgromadzonych informacji w celu wyboru i dostarczenia treści oraz oceny dostarczania i skuteczności tych treści. Obejmuje to wykorzystywanie uprzednio zgromadzonych informacji na temat zainteresowań użytkownika w celu wyboru treści, przetwarzanie danych na temat wyświetlanych treści, częstotliwości, czasu i miejsca ich wyświetlania, oraz informacji czy użytkownik podjął działania w związku z treścią, np. klikając na treść w serwisach meczcharytatywny.pl. Nie obejmuje to Personalizacji, która obejmuje gromadzenie i przetwarzanie informacji na temat sposobu korzystania przez użytkownika z usługi, aby z czasem dokonać personalizacji treści lub reklam dla użytkownika w innych kontekstach, na przykład w witrynach albo aplikacjach.

Pomiary

Gromadzenie informacji na temat wykorzystywania treści przez użytkownika w Serwisach meczcharytatywny.pl oraz przetwarzanie uprzednio zgromadzonych informacji w celu oceny, rozumienia i tworzenia raportów na temat wykorzystywania usługi przez użytkownika. Nie obejmuje to Personalizacji, gromadzenia i przetwarzanie informacji na temat sposobu korzystania przez użytkownika z usługi, aby z czasem dokonać personalizacji treści lub reklam dla użytkownika w innych kontekstach, tj. w ramach usługi, na przykład w witrynach albo aplikacjach.

Zestawianie danych offline

Łączenie danych ze źródeł offline, które zostały wyjściowo zgromadzone w kontekstach innych niż dane zgromadzone online na potrzeby realizacji jednego albo większej liczby celów.

Łączenie urządzeń

Przetwarzanie danych w celu powiązania ze sobą wielu urządzeń należących do tego samego użytkownika na potrzeby realizacji jednego albo większej liczby celów na serwisach meczcharytatywny.pl

Dokładne dane dotyczące lokalizacji geograficznej

Gromadzenie i obsługa dokładnych danych dotyczących lokalizacji geograficznej na potrzeby realizacji jednego albo większej liczby celów

Jakie są Pani / Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Ma Pani/ Pan prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,

b) żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych,

c) żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

d) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dodatkowo, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody:

e) cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych,

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać, wysyłając wiadomość na adres rodo@wspieramymarzenia.pl, wpisując w tytule „Wycofanie zgody na przetwarzanie danych” (adres z którego zostanie wysłana wiadomość powinien być taki sam jak ten, z którego wysłano inne informacje podlegające przetwarzaniu) lub listownie na adres wskazany powyżej . Zgodę można również wycofać osobiście, bezpośrednio w siedzibie.

Jeżeli dane są przetwarzane w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora:

f) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację,

W przypadku celu marketingu bezpośredniego, dane nie będą przetwarzane w tym celu po zgłoszeniu sprzeciwu.

Po skutecznym wniesieniu prawa do sprzeciwu dane nie będą przetwarzane o ile nie będzie istnieć ważna prawnie uzasadniona podstawa do przetwarzania, nadrzędna wobec interesów, praw i wolności lub podstawa do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem ochrony danych (dane powyżej).